Budgetbeheer

Financieel beheer ook wel budgetbeheer is het beheren van het inkomen van iemand tegen een vergoeding door een onafhankelijke derde. 


Voor wie

 • Voor mensen die zelfstandig in staat zijn hun financiële zaken te regelen, maar door omstandigheden hier zelf niet meer (tijdelijk of langdurig) goed voor kunnen zorgen.
 • Voor mensen die het moeilijk vinden om hun financiële zaken zelf te regelen en iemand zoeken aan wie ze dit geheel of gedeeltelijk kunnen overdragen.
 • Beschermingsbewind een te zwaar middel is.

Vormen van budgetbeheer

Er zijn twee vormen van budgetbeheer. Een standaard- en totaalpakket.

 1. Standaardpakket:
  doorbetaling vaste lasten.Het restant wordt overgemaakt naar cliënt.
 2. Totaalpakket:
  Onbeperkt aantal betalingen en reserveringen, enkele betalingsregelingen aanvraag toeslagen en bijzondere bijstand en leefgeld.

 

Aanvraag budgetbeheer

Budgetbeheer kan worden  aangevraagd (aanvraagformulier) door persoon zelf.
De totstandkoming vindt plaats middels een getekende overeenkomst budgetbeheer door opdrachtgever (cliënt) en opdrachtnemer.

Looptijd budgetbeheer

Budgetbeheer wordt aangegaan voor een periode van 36 maanden, te rekenen vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst, met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging met eenzelfde periode.

Einde budgetbeheer

Budgetbeheer eindigt:

 • ten alle tijden door beide partijen middels een aangetekend schrijven schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn;
 • tijdsverloop;
 • bij overlijden van de rekeninghouder;
 • door onjuiste/onvolledige opgave van inkomen door de cliënt;
 • het niet nakomen van de verplichtingen door de cliënt (voortvloeiend (uit) dan wel samenhangend met de overeenkomst tussen cliënt en de budgetbeheerder);
 • door cliënt geuite agressie, intimidatie of bedreiging.

De kosten voor extra werkzaamheden ontstaan door beëindiging van budgetbeheer zijn voor rekening van de cliënt.


Werkzaamheden budgetbeheer

De werkzaamheden bestaan uit:

 • openen van bankrekeningen op naam van de cliënt;
 • opstellen van het budget of betaalplan;
 • aanmaken en opstarten van het dossier;
 • aanschrijven van inkomen instanties en alle vaste lasten ontvangers;
 • ontvangen van inkomen;
 • betalingen uitvoeren zoals deze vermeld staan in het financieel plan;
 • reservering onvoorziene uitgaven zoals deze vermeld staan in het financieel plan;
 • treffen van betalingsregelingen zoals deze vermeld staan in het financieel plan;
 • uitbetalen leefgeld.

Er worden door de opdrachtnemer geen werkzaamheden gedaan met betrekking tot schuldsanering/schuldhulpverlening en/of (WSNP) Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Mochten er schulden zijn die in aanmerking komen voor schuldsanering/schuldhulpverlening en/of WSNP dan zal de opdrachtnemer doorverwijzen naar de desbetreffende instantie.