Bewindvoering

(beschermings) bewindvoering is het voeren van bewind (beheer) over goederen van de onder bewind gestelde personen.

 Onder goederen wordt verstaan

 • inkomsten
 • giro-, bankrekeningen;
 • spaartegoeden;
 • effecten;
 • pensioenen;
 • verzekeringen;
 • sieraden;
 • inboedel en
 • roerende- en onroerende goederen.

Onderbewindstelling

 • wordt uitgesproken door de kantonrechter;
 • kan tijdelijk of blijvend van aard zijn;
 • heeft betrekking op alle goederen of een specifiek goed.

Meestal wordt tegelijkertijd een bewindvoerder benoemd. Vanaf dat moment is de bewindvoerder verantwoordelijk voor het beheer over de onderbewind gestelde goederen en is de onderbewind gestelde persoon handelingsonbevoegd.

 

Handelingsonbevoegd wil zeggen, dat

u niet meer zelfstandig beslist over uw vermogen;

 • u niets zonder toestemming van de bewindvoerder en/of kantonrechter mag verkopen;
 • u niet zonder toestemming van de bewindvoerder en/of kantonrechter aankopen mag doen;
 • u (leef)geld krijgt om de dagelijkse boodschappen te doen;
 • u rechtshandelingen mag uitvoeren.

Voor wie

Deze maatregel is voor personen die door aantoonbaar lichamelijk of geestelijk gebrek, verkwisting  of het hebben van tijdelijk of blijvende (problematische) schulden niet meer in staat zijn de financiën zelfstandig te regelen.

 

Aanvraag tot onderbewindstelling kan worden gedaan door

 • u zelf;
 • uw echtgenoot of geregistreerd partner/levensgezel;
 • bloedverwanten in de rechte lijn en die in zijlijn tot de vierde graad;
 • voogd, mentor, curator;
 • gezagsouder, instelling verzorging/begeleiding
 • Openbaar Ministerie;
 • college B&W ( bij de grondslag verkwisting en problematische schulden).

Wie kan er als bewindvoerder worden benoemd

meerderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen.

 

Registratie

Publicatieverplichting op basis van verkwisting of het hebben van problematische schulden wordt in een bewindsregister bijgehouden maar wordt niet vermeld in landelijke dagbladen of de Staatscourant.   Het kadaster vermeldt de benoeming tot bewindvoerder indien er sprake is van onroerende goederen.

 

Toezicht op de beschermingsbewindvoerder

Jaarlijks dient de bewindvoerder aan de kantonrechter verslag te doen van het financieel beheer.

 

Einde bewind

Het bewind is ten einde of wordt opgeheven:

 • door tijdsverloop;
 • op verzoek van de rechthebbende en/of bewindvoerder;
 • overlijden rechthebbende;
 • ondercuratelestelling;
 • als de aanleiding tot onderbewindstelling niet meer aanwezig is;
 • door de kantonrechter (ambtshalve).